Om oss

Sandviken DataCenter Academy – SDCA (ideell förening) arbetar för en ökad digital kompetensnivå i regionen, förbättrad integration och en positiv och hållbar social utveckling genom att skapa ett datacenter i världsklass. Där igenom stärks regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom ökad digitalisering och social utveckling.
Genom en donation från Microsoft på hårdvara har Sandviken Datacenter Academy tillsammans med Winthrop byggt upp en datahall. Detta ger möjlighet att erbjuda utbildningsanordnare och företag möjlighet till utbildning och kompetensutveckling.

Centrum för vuxnas lärande, kompetensförsörjning till digital industri och datacenter med tillgång till den senaste tekniken i SDCA datalab.

Digital kompetensutveckling för medlemmar (företag)

Vi erbjuder företag och organisationer medlemskap i föreningen, som ger:

  • tillgång till Datacentrets resurser för digitala spetsutbildningar
  • medlemsnätverk
  • möjlighet att påverka vilka utbildningar, föredrag och testbäddsverksamhet som vi kan erbjuda.

Samhällsutveckling genom digitalt inkluderande

  • Föreningen arrangerar event, utbildningsinsatser och föreläsningar för digitalt ”underprivilegierade” grupper. Både unga och äldre.
  • Erbjuda kommunens innevånare tillgång till föreningens datalab och etablera samverkan med sociala samhällsutvecklande aktörer.

In English:

Sandviken DataCenter Academy – SDCA (non profit association) works for an increased digital level of competence in the region, improved integration and a positive and sustainable social development by creating a world-class data center.
Thereby strengthening the region’s attractiveness and competitiveness through increased digitalisation and social development.
Through a donation from Microsoft on hardware, Sandviken Datacenter Academy together with Winthrop has built up a data hall. This provides an opportunity to offer training providers and companies the opportunity for education and skills development.

Center for adult learning, competence supply for digital industry and data center. Who has access to the latest technology in the SDCA data lab.

Digital skills development for members (companies)

We offer companies and organizations membership in the association, which provides:

  • access to the Data Center’s resources for digital advanced training
  • member networks
  • opportunity to influence what educations, lectures and test bed activities we can offer.

Social development through digital inclusion

  • The association arranges events, educational initiatives and lectures for digitally “underprivileged” groups. Both young and old.
  • Offer the municipality’s residents access to the association’s computer lab and establish collaboration with social community development actors.

Följ oss gärna på:

LinkedIn