Olle Rinnström om Code Summer Camp 2023

Olle från Ockelbo var en av deltagarna från vår region som deltog på årets Code Summer Camp. Vi intervjuade Olle och hans syskon före lägret och ställde några kompletterande frågor till honom efter sommaren.

Vad har du lärt dig?
Python har jag lärt mig, det hade jag inte kodat innan.

Vad var roligast?
Det var nog Python eftersom det var nytt, men också för att det var lätt att förstå så jag kom i gång fort.

Var det som du trodde att det skulle vara?
Ja, det var det nog fast jag inte visste så mycket innan lägret men jag trodde vi skulle hålla på med Scratch till exempel och det gjorde vi. Fast det var ju lite ovant och jobbigt att sitta vid datorn hela dagarna, men det gick bra såklart.

Vad skulle du vilja lära dig mer om?
Typ spelprogram och hur man kodar spel, som Unity. Kanske få se hur det ser ut när man jobbar med det på riktigt liksom. 

Kommer du att fortsätta att programmera/skapa saker med dator?
Kanske, det beror på om jag får lära mig mer i skolan tror jag. Jag kodar inte själv och har inga kompisar som gör det heller just nu.

Vad ska du göra nu?
Nu blir det sommarlov! Jag ska gå på fotbollsskola och sedan åka till Öland.

Läs intervjun med Olle, Manda och Elis före Code Summer Camp

Code Summer Camp är ett läger för barn/ungdomar som vill lära sig mer om teknik och programmering. Totalt deltog 265 deltagare fördelat på 3 veckor i lägret. En vecka med 103 deltagare gick digitalt vilket möjliggör deltagande från hela Sverige.
Deltagarna har fått prova flera olika utvecklingsmiljöer/program och olika studiebesök. Gemensamt för alla tre veckorna har varit Scratch programmering (Kodcentrum), HTML, CSS, java för webbutveckling (MÖLK) och python programmering (ImagiLabs).

Fördelning av tjejer/killar var totalt 35% tjejer och 65% killar. För ålderskategorin 7-12 år var fördelning 50/50.

Är du, eller känner du någon som är intresserad av att delta på 2024-års digitala Code Summer Camp för ålderskategorin 10-17 år? Sandviken DCA kan ge stipendium och göra denna lägervecka kostnadsfri för deltagare från vår region. För mer information kontakta lena@sandvikendca.se

What have you learned?

I’ve learned Python, I hadn’t coded it before.

What was the most fun?

It was probably Python because it was new, but also because it was easy to understand so I got started quickly.

Was it as you thought it would be?

Yes, it probably was, although I didn’t know much before camp, but I thought we would do Scratch, for example, and we did. Although it was a bit unusual and difficult to sit at the computer all day, but it went well of course.

What would you like to learn more about?

For example, game programs and how to code games, like Unity. Maybe get to see what it looks like when you work with it for real as well. 

Will you continue to program/create things with a computer?

Maybe, it depends on whether I get to learn more in school I´ll guess. I don’t code on my own, and I don’t have any friends who do right now either.

What are you going to do now?

Now it’s summer vacation! I’m going to go to football school and then go to Öland.

Read the
interview with Olle, Manda and Elis before Code Summer Camp

Manda, Olle & Elis – Code Summer Camp 2023

Code Summer Camp is a
camp for children / young people who want to learn more about technology and
programming. A total of 265 participants over 3 weeks participated in the camp.
A week with 103 participants went digitally, which enables participation from
all over Sweden.

The participants have
been able to try several different development environments/programs and
different study visits. Common to all three weeks has been Scratch programming
(Kodcentrum), HTML, CSS, java for web development (MÖLK) and python programming
(ImagiLabs).

The distribution of
girls/boys was a total of 35% girls and 65% boys. For the age category 7-12
years, the distribution was 50/50.

Are you, or do you
know someone who is interested in attending the 2024 digital Code Summer Camp
for the age category 10-17 years? Sandviken DCA can provide scholarships and
make this camp week free of charge for participants from our region. For more
information, please contact lena@sandvikendca.se

Leave a Reply