Manda, Olle & Elis – Code Summer Camp 2023

Den 19 juni startar Code Summer Camps digitala lägervecka. Sandviken DataCenter Academy deltar som samarbetspartner till Linköping Science Park och Skill som arrangerar det hela.

Syftet med Code Summer Camp är att tidigt väcka intresse och nyfikenhet för teknik, programmering, digitalt skapande och problemlösning hos unga oavsett förkunskaper. Under en vecka får deltagarna testa olika programmeringsspråk, samarbete, kreativitet och lära känna nya vänner med gemensamma intressen.

I år deltar bland andra 3 syskon från Ockelbo, mamma Malin har pratat med Manda, Olle och Elis inför veckan.

Manda Rinnström, snart 11 år

Vad tror du att Code Summer Camp är och hur ska det bli att delta?

Manda svarar först med tystnad och sedan ett skratt! – Det är väl att man får koda och så? Fast jag vet inte vad det är.

Du har aldrig kodad någonting förut, ingenting i skolan?

– Nej, det gör vi inte i skolan fast vi har datorer. Jag vill ju koda!  Vet inte riktigt hur det är och så, men det ska bli spännande.

Men då får du lära dig lite mer om IT och kodning, kanske du kan jobba inom det när du blir stor eller kanske bygga en egen app.

-Nej, det vill jag inte. Fast jag inte vet vad det är. Men jag vill inte göra en egen app.

Hur tror du att det blir att jobba hemma på distans, på sommarlovet. Du har aldrig gjort det tidigare.
– Njae, det har jag inte men det går väl bra!

Tror du att det blir kul?
– Mmmm, ja jättekul! Hur många gånger får man en sådan här chans egentligen?

Tänk om du är enda tjejen som är med, hur blir det då?
-Det hade varit väldigt tråkigt. Ska det bli bättre arbetsmiljö så ska det vara så olika som möjligt så man tänker på olika saker. Även om man ska koda.

Olle Rinnström, snart 13 år

Vad tänker du om Code Summer Camp?
 – Det är kanske en summer camp där man får lära sig att koda, man kan göra en hemsida t ex. Jag har inte så höga förväntningar, men det blir säkert bra.

Du håller ju på mycket med dator, har du kodat något förut?
– Nej, vi har inte lärt oss det i skolan. Men jag kan koda i scratch, då placerar man block och styr gubbar som rör sig. – Det är inget problem att det är på distans. Det har jag gjort många gånger i skolan.

Ni har ju datorer i skolan men inte kodad så mycket, nu kan ni få lära er jobba med datorn på ett annat sätt. Tror du det kommer vara svårt?

Det kan ju vara olika men om det är bra lärare så kan de ju förklara allt på ett enkelt sätt.

Om du vill koda något som du vill ha i ditt liv – vad skulle det vara?

Kan man koda någon som städar rummet åt en och går till skolan? Gör allt det där jobbiga!

Finns det något jobb du vet om för kodare?

Programmering! Eller så kanske man kan utveckla spel, är det samma som programmering? Då kan man jobba för ett spelföretag i framtiden.

Elis Rinnström 15 år

Nu ska du gå Code Summer Camp, hur tror du att det blir?
– Jag har ingen aning om vad det blir, jag har ingen förväntan inför veckan. Vi får se helt enkelt!

Elis har inte kodat i skolan, utan bara i Gävle när de besökte en annan skola som jobbar mer med IT och datorer. Vad gjorde ni då?
– Vet inte vad det kallades men det var små mappar som man kunde stoppa saker i och sånt. Det var som ett spel liksom.

Nu är det ju kurs fyra dagar på sommarlovet, hur känns det?
– Ingen aning, känns inte så speciellt. Men det måste vara bra om det ska vara värt det. Jag är inte nervös eller så, det är bara att prova. Efteråt kommer jag veta mer om kodning, om det är något jag gillar eller inte.

Manda, Elis & Olle – Code Summer Camp 2023
On June 19th, Code Summer Camp’s digital camp week begins. Sandviken DataCenter Academy participate as partner to Linköping Science Park and Skill, which arranges it all.

The purpose of Code Summer Camp is to arouse early interest and curiosity for technology, programming, digital creation and problem solving for children and young people, regardless of prior knowledge. During the week, participants get to test different programming languages, collaboration, creativity and get to know new friends with common interests.

This year, amongst others, 3 siblings from Ockelbo will participate, their mother Malin talked to them before their participation.

Manda Rinnström, soon to be 11 years old.

What do you think Code Summer Camp is and what will it be like participate?

Manda responds first with silence and then a laugh! – It’s that you can code and such, right? Though I don’t know what it is.

You’ve never coded anything before, nothing in school?

-No, we are not doing that in school even though we have computers. I want to code!  Don’t really know how it is and so, but it will be exciting.

But then you get to learn a little more about IT and coding, maybe you can work in it when you grow up or maybe build your own app.

-No, I do not. Though I don’t know what it is. But I don’t want to make my own app.

How do you think it will be to work at home remotely, during the summer holidays? You’ve never done that before.

– Well, I haven’t, but it’s fine!

Do you think it will be fun?

– Mmmm, yes great fun! How many times do you actually get a chance like this?

What if you are the only girl who participates, what will it be like?

-It would have been very sad. If there is to be a better working environment, it should be as different as possible so you think about different things. Even if one should code.

Olle Rinnström, soon to be 13 years old.

What are your thoughts on Code Summer Camp?

 – Maybe it’s a summer camp where you learn to code, you can make a website, for example. I don’t have such high expectations, but I’m sure it will be good.

You do a lot with computers, have you coded anything before?

-No, we haven’t learned that in school, but I can code in scratch, then you place blocks and control guys who move. It´s not a problem that it is remote, I have done this many times in school.

You have computers in school but not coded so much, now you can learn to work with the computer in a different way. Do you think it will be difficult?

-It can be different, but if they are good teachers, they can explain everything in a simple way.

If you want to code something that you want in your life – what would it be?

-Can you code someone who cleans the room for you and goes to school? Do all that hard work!

Is there any job you know about for coders?

-Programming! Or maybe you can develop games, is that the same as programming? Then you can work for a gaming company in the future.

Elis Rinnström 15 years old.

Now you are going to Code Summer Camp, how do you think it will be?

-I have no idea what it will be, I have no expectation for the week. We’ll just have to see!

Elis has not been coding in school, only in Gävle when they visited another school that works more with IT and computers. What did you do then?

– Don’t know what it was called, but there were small folders that you could put things in and stuff. It was like a game as well.

Now it’s course four days on summer vacation, how does it feel?

– No idea, it doesn’t feel that special. But it must be good if it’s going to be worth it. I’m not nervous or anything, I just give it a try. Afterwards, I will know more about coding, if it is something I like or not.

One thought on “Manda, Olle & Elis – Code Summer Camp 2023

Leave a Reply