Besök från Microsoft

Richard Ryan, Datacenter Community Development Manager från Microsoft, besökte Sandviken tisdag den 8 mars.

in English >>

Richard besökte Sandviken bl.a. för att titta på Sandviken DataCenter Academys datalabb som Microsoft donerat utrustning till. På grund av pandemin så har man från Microsoft inte haft möjlighet att titta på de nya Microsoft Datacenter Academy labb som startat i regionen.
Sandviken DataCenter Academy, som anses som ett av de främsta Microsoft Datacenter Academys, är förlagt på Sandbacka Park i Sandviken och inhyser två utbildningssalar samt datahall. Sandviken DCA samarbetar med en rad olika utbildningsaktörer för att stödja dessa i utbildning av IT-tekniker/nätverkstekniker.

Richard träffade Sam Cole, Invest in Gävleborg, ansvarig för uppförande och utvecklingen av datalabbet. Filip Wike, lärare från CVL, och ett tjugotal studenter som fanns på plats för dagen. Samtliga från CVL´s IT-tekniker utbildning. Totalt är det nu ett 30-tal elever som går den 35 veckor långa utbildningen.

Måndag den 14 mars startar ytterligare 14 student som påbörjar en 3-månader lång IT-tekniker utbildning som är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Bollnäs folkhögskola och Sandviken DCA.
Vidare samarbetar Sandviken DCA men Söderhamn vuxenutbildning och Realgymnasiet Gävle. Där tillhanda håller SDCA portabel nätverksutrustning som möjliggör att deras IT-tekniker utbildningar kan göra datalabbar på hemma plan.
Edugrade Gävle, Network Engineer utbildning hyr tid i serverrummet för sina laborationer. Efter rundturen på Sandviken DCA följde samtal med Richard Ryan om på vilka sätt Microsoft har möjlighet att delta i samhällsutveckling och bidra i olika projekt. Deltog gjorde Elisabeth Hansson – Sandvikens kommun, Thomas Stoll – UN Habitat, Maria Strömbrink – Sandvikens kommun CVL/SDCA, Sima Valizadeh – Sandbacka Science Park, Malin Rogström – Sandvikens Kommun, Pia Öström – Sandbacka Science Park/SDCA.

Senare på eftermiddagen besökte Richard tillsammans med Elisabeth och Thomas Rapatac Sandviken.

Visit from Microsoft

Richard Ryan, Datacenter Community Development Manager from Microsoft, visited Sandviken on Tuesday, March 8.

Richard visited Sandviken i.a. to look at Sandviken DataCenter Academy’s data lab to which Microsoft has donated equipment. Due to the pandemic, Microsoft has not had the opportunity to look at the new Microsoft Datacenter Academy labs that started in the region.
Sandviken DataCenter Academy, which is considered one of the foremost Microsoft Datacenter Academys, is located at Sandbacka Park in Sandviken and houses two training halls and a data hall. Sandviken DCA collaborates with a number of different training actors to support them in the training of IT technicians / network technicians.

Richard met Sam Cole, Invest in Gävleborg, responsible for the construction and development of the computer lab. Filip Wike, teacher from CVL, and about twenty students who were present for the day. All from CVL’s IT technician training. In total, there are now about 30 students who attend the 35-week training.


On Monday 14 March, another 14 students will start a 3-month IT technician training, which is a collaboration between the Gävleborg Region, Bollnäs Folk High School and Sandviken DCA.
Furthermore, Sandviken DCA but Söderhamn adult education and Realgymnasiet Gävle collaborate. In addition, SDCA maintains portable network equipment that enables their IT technicians to do computer labs at home.
Edugrade Gävle, Network Engineer education rents time in the server room for their labs.

After the tour at Sandviken DCA, conversations followed with Richard Ryan about the ways in which Microsoft has the opportunity to participate in community development and contribute to various projects. Participated were Elisabeth Hansson – Sandvikens municipality, Thomas Stoll – UN Habitat, Maria Strömbrink – Sandvikens municipality CVL / SDCA, Sima Valizadeh – Sandbacka Science Park, Malin Rogström – Sandvikens Municipality, Pia Öström – Sandbacka Science Park / SDCA.

Later in the afternoon, Richard together with Elisabeth and Thomas visited Rapatac Sandviken.

Leave a Reply